:::::::::::::::: nyit� oldal :: k�z�ss�g :: falu :: filia :: �p�letek :: dokumentumok :: k�peslap ::::::::::::::::


temet�k a plébánia területén

"Boldogok, akik az Úrban halnak meg. Hadd pihenjék ki a fáradalmaikat." (Jel 14,13)

Az egyházközség kezelésében jelenleg két temet� van. Mindegyik nagyon szép fekvés�, és a népi k�faragó-m�vészet szempontjából még sok értékes sírkövet rejtenek.
A középkori Nádasd falu temet�je a Szent István templom körül terült el. Ennek természetesen csak régészeti nyomai maradtak, sajnos olyan emlék, amely bemutatható lenne, nem. A falu 18. sz-i betelepítésekor is ide kezdtek el temetkezni az akkor érkezett német katolikus hívek. Ezt a temet�t ma az elhelyezkedése alapján "föls�falusi temet�nek" nevezik (ti. a falu alapvet�en három részre osztódik: Alsófalu, Föls�falu, Újutca). Kés�bb a falu alsó részén felépített Kálvária-kápolna környékén egy újabb temet�t nyitottak, az "alsófalusi temet�t" (persze azóta a falu keleti irányba még tovább húzódott ). Ekkortól mindkét temetőt használták, és a családok az alsó, illetőleg a felső temetőbe egyidejűleg temetkeztek. Ezek mellett kerültek kialakításra a 60-as és 70-es években a tanácsi temetők, melyek szerves egységet képeznek mindkét esetben a katolikus temetőkkel.
A szocializmus utolsó két évtizedében a régi, még egyházi tulajdonú temetőrészek lezárásra kerültek, ily módon temetkezni csak a tanácsi temetőrészekbe lehetett. Ennek kétség kívül megvolt az a haszna, hogy a már említett szép és értékes régi sírkövek ebben az időben csak az id�járás és - főként ahol nem maradtak itt élő rokonok - a gondozatlanság és a fel nem újítás (pl. átfestés elmulasztása) áldozatává váltak. Mindezek a károsító, értékeket pusztító hatások a 90-es években eltörpülnek azáltal, hogy újra lehetőség adódott az itt való temetkezésre. Ezáltal a temet� újra elnyerte a régi funkcióját, ami ennyiben még nem feltétlenül kárhoztatandó, de sajnos a gyakorlat a régi és sok esetben még igen jó állapotú kövek fokozatos kicserélését is magával hozta. Jelenleg a közösségünkben nincs meg az akarat és a bátorság arra, hogy egy szigorúbb és önkorlátozó szabályozással megpróbálja lassítani ezt a folyamatot. Sajnos még azt sem sikerült elérni - nem vált követend� mintává -, hogy sírk�csere esetén a családok a régi követ megfelel� és méltó helyen felállítva meg�rizzék.
("Temet�i szabályzat")


alsófalusi temet� ("inederfr friedhof") - neuer friedhof

temet�

 

A temet�t a 19. század elején, 1804-ben nyitották a Hétfájdalmú Szent Sz�z tiszteletére szentelt kápolna mellett. Ekkortól a föls�falusi temet�vel együtt használják a nádasdiak. Sok szép sírköve nem csak az egykor élt helybéliekre emlékeztet minket, hanem egy tradicionális nádasdi ipar m�vel�ire is, a k�faragókra. Régi kövei között nem csak német feliratúakat találhatunk, hanem magyar nyelv�eket is. Sajnos ebben a temet�ben is er�sen fogyatkozik ezeknek a régi emlékeknek a száma.

A temet�ben nyugvó legnevesebb klerikus Dr. Iványi (Imhof) János egyetemi tanár, az egykori Pázmány Péter Tudományegyetem teológiai fakultásának dékánja.

Említésre méltó érdekesség, hogy a temet�t fényképezte a világhír� magyar származású fotós, André Kertész az 1930-as években, és ez volt az Oscar-díjas filmrendez�, Szabó István Apa c. els� nagyjátékfilmjének egyik forgatási helyszíne is.

(Elblinger Ferenc felvételei. A képekre kattintva azok felnagyíthatók.)


föls�falusi temet� ("ewederfr friedhof") - alter friedhof

A temet� a középkori eredet� Szent István templom mellett, annak déli oldalán fekszik (a mai 6-os f�közlekedési út mellett).

A középkori temet�nek csak régészeti nyomai maradtak. Kb. a 18. század harmadik évtizedét�l temetkeznek ide az akkoriban bevándorolt németek. Ebb�l az id�b�l már maradt fenn néhány egyszer� faragású sírk� is. Sajnos m�emléki védelem híján a temet� rohamosan átalakul, és ami a legnagyobb baj, hogy nagyon sok sír fenntartója nem fordít kell� figyelmet arra, hogy egykori �sei régi sírköveit, síremlékeit megóvja. A számunkra mégoly kedves közelmúltbeli és mai halottaink irányában megnyilvánuló gyász és kegyelet sem függeszthetné fel az �seink emléke és múltunk kulturális emlékei iránti kötelez� felel�sségünket.

a régi temet� a 70-es évek végén


     

     Négy a legrégebbi kövek közül (nem az eredeti helyükön)  

(nagyíthatók)


(A fölsőfalusi temető színes képeit Amrein Ilona, a fekete-fehéret Béres István készítette.)

   Elküldöm a lap címét valakinek...  Vissza a lap tetejére...  

    Site Feed     Legyen blogja!     Valid CSS     Valid XHTML 1.0 Transitional